To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Logopedia
Logopedia

 

W naszym przedszkolu działa Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej, którego twórcą jest Magdalena Paszkiewicz – konsultant, logopeda, wieloletni praktyk i metodyk.  Program ten powstał w 2002 roku i nasza placówka realizuje go wraz z 10 innymi wrocławskimi placówkami.  W programie tym nauczyciel jest osobą kluczową, jest ogniwem pośrednim między logopedą i innymi specjalistami, a środowiskiem dziecka- rodzicami i innymi nauczycielami. Jest członkiem zespołu diagnozującego i bezpośrednio bierze udział w diagnozie tzn. planuje, przeprowadza badania przesiewowe, prowadzi obserwację ciągłą zachowań językowych i komunikacyjnych dzieci w grupie  i wyłania dzieci potrzebujące stymulacji rozwoju mowy oraz interwencji logopedy. Dzięki swojej wiedzy z podstaw logopedii, psychologii rozwojowej    i klinicznej, pedagogiki oraz znajomości dynamiki rozwoju mowy  i myślenia dzieci, może dostrzec, wcześniej niż rodzice, dysharmonie rozwojowe  i rozpocząć ich wyrównywanie.   A  w przedszkolu może kontynuować korekcję prostych wad wymowy, prowadzoną przez logopedę, poprzez utrwalanie nowych umiejętności artykulacyjnych     w zajęciach grupowych i działalność instruktażową dla rodziców. Przedszkole kolejny już raz uzyskało akredytację programu. Dodatkowe informacje na temat MPPL http://wke.wroclaw.pl/.
Logopeda natomiast jest koordynatorem działań diagnostycznych i programu stymulacji rozwoju mowy dzieci   w grupach przedszkolnych, prowadzi indywidualną terapię logopedyczną, współpracuje  z PP-P  i pediatrami i innymi specjalistami, organizuje przesiewowe badania ortodontyczne  i audiologiczne.
Wspólną rolą dyrektora, logopedy i nauczycieli jest kształtowanie w świadomości społecznej konieczności profilaktyki opóźnień   i zaburzeń rozwoju mowy.
Celem strategicznym Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej o formule otwartej jest: przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego i osiągnięcie przez  nie powodzenia szkolnego, na miarę swoich możliwości rozwojowych
Celem logopedycznym jest osiągnięcie przez wszystkie dzieci:
sprawności strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy,
umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego  i dalszego  otoczenia,
umiejętności komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.
 
LOGOPEDA P – 48: mgr Joanna Bergier
 
PROCEDURY OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 48 WE WROCŁAWIU
Rok szkolny 2017/2018
 
 1. Opieką logopedyczną obejmowane są dzieci od 4 roku życia, do ukończenia edukacji przedszkolnej, zakwalifikowane do zajęć przez logopedę przedszkola w wyniku badań przesiewowych.
 2. Zajęcia nie mają charakteru obligatoryjnych- na pisemny wniosek rodzica, opiekuna dziecko może zostać skreślone z listy uczestniczących w w/w.
 3. Zajęcia są nieodpłatne.
 4. Lista dzieci wyselekcjonowanych podczas badań przesiewowych znajduje się u nauczycieli poszczególnych grup.
 5. Ćwiczenia odbywają się w małych 2-3 osobowych grupach, a w uzasadnionych przypadkach na wniosek logopedy indywidualnie.
 6. O zakończeniu procesu terapii decyduje logopeda, stwierdzając skorygowanie wady wymowy lub rodzic w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie.
 7. Zajęcia odbywają się we wtorki – 11.00 – 15.00 / 8.00 - 12.00, w środy – 9.00 – 11.30 (Zaj. Logorytmiczne) i w piątki 8.00-11.30 ( bądź 11.00 – 14.30)
 8. Termin zajęć może sporadycznie ulegać zmianie, jeżeli uzasadniają to inne wydarzenia przedszkolne (przedstawienia, wyjścia dzieci w teren itd.).
 9. Dzieci przyprowadzane do przedszkola w terminach innych niż wg grafiku nie będą uczestniczyły w zajęciach logoterapii.
 10. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci chore a przyprowadzone do przedszkola.
 11. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do utrwalania umiejętności dziecka, w oparciu o otrzymane materiały.
 12. Osobisty kontakt z logopedą jest możliwy w godzinach pracy w przedszkolu.
 13. W przypadku stwierdzenia przez logopedę braku współpracy ze strony rodzica/ opiekuna, logopeda może poprosić o spotkanie wyjaśniające, a jeśli ono nie da oczekiwanych rezultatów, skreślić dziecko z listy uczestników zajęć.
 14. Logopeda ma obowiązek poinformować rodziców o dostrzeżonych w wyniku badań czy też terapii nieprawidłowościach budowy czy funkcjonowania aparatu artykulacyjnego, problemach laryngologicznych, audiologicznych oraz innych mających wpływ na proces terapii i poprosić rodzica o skonsultowanie medyczne.
 15. Rodzic/ opiekun powinien zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń.
 
Procedury zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 27. stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-13