To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  KLAUZULA (RODO)
KLAUZULA (RODO)

Informacja Przedszkola Nr 48

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 48 we Wrocławiu (51-618) przy ul. Kazimierza Bartla 3, działające przez Dyrektora Przedszkola;
 2. W przedszkolu został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres przedszkola z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod.p048@wroclawskaedukacja.pl
 3. Przedszkole nr 48 przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).
 4. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczych wynikających
  z przepisów prawa;
 • podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola;
 • rekrutacja dzieci do przedszkola;
 • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających
  z przepisów prawa oświatowego.
 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • uchwała Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
  w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 1. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
 • w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola przez okres ich uczęszczania do przedszkola;
 • w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 1. Podanie danych osobowych jest:
 • obowiązkowe w związku z rekrutacją do przedszkola, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji;
 • obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa przy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych;
 • dobrowolne w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola.
 1. Mają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
 • sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
 • usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO) w zakresie akcji edukacyjnych przedszkola, promocji jego osiągnięć i pozytywnego wizerunku.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
 • Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław;
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-03