To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  STATUT (cz. I)
STATUT (cz. I)

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA  NR 48

WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2017 r.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Siedzibą Przedszkola  Nr 48 jest budynek wolnostojący przy  ul. Kazimierza Bartla 3              we Wrocławiu.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
 5. Obsługę finansowo- księgową Przedszkola  nr 48 prowadzi Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

„Przedszkole  Nr 48

ul. Bartla 3,  51-618 Wrocław

tel. 71/ 798 67 92

NIP: 898-18-70-502”

 

 1. Przedszkole posługuje się logo

 

 1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 48 we Wrocławiu
 2. Z dniem 1 stycznia 2017 roku jako jednostka budżetowa  Gminy Wrocław działa              w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 3. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
  1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 48 we Wrocławiu
  2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 48 we Wrocławiu
  3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
  4. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2

 1. Przedszkole  Nr 48, zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, która:
 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 1. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców.
 2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
 3. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 4. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej jednostki.
 5. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców  wychowanków.
 6. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną o odpłatne zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci, a także wnioski rodziców.                      Z odpłatnych zajęć dodatkowych mogą korzystać dzieci odebrane danego dnia                           z przedszkola przez rodzica lub inną upoważnioną osobę (np. instruktora). Zajęcia takie nie mogą być planowane wcześniej niż o godz. 15:00

Rozdział 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych                              i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie -Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach                  ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3.  

§ 4

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. fizyczny obszar rozwoju dziecka
 2. emocjonalny obszar rozwoju dziecka
 3. społeczny obszar rozwoju dziecka
 4. poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

§ 5

Do zadań Przedszkola Nr 48  należy:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                          i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania                z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                    o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa                         w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych               o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się    w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa    i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
  1. Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  2. Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w p-cie 1) rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust.19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.. z 2017 r. poz.59 ) oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości edukacyjne dzieci.
 17. Organizowanie Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej wychowankom, rodzicom              i nauczycielom zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 6

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno                             - psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,         a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 7

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza - dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest                       w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające wszystkie treści Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych               w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
  • cele kształcenia
  • treści kształcenia
  • sposoby realizacji celów i treści kształcenia
 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:
 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami
 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej
 2. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego
 3. Czas całodziennej pracy przedszkola oparty jest  na ustalonym ramowym rozkładzie dnia
 4. Nauczyciele planują i realizują pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dostosowując ją do możliwości rozwojowych dzieci. Uwzględniają zajęcia kierowane                    i niekierowane, swobodną zabawę, pobyt na powietrzu, aktywność ruchową, czas przeznaczony na odpoczynek oraz czynności samoobsługowe i higieniczne.
 5. Dominującą formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa.
 6. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.
 7. Nauczyciele  diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń  rozwoju dostosowując ją do ich potencjału.

 

§ 8

 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez systematyczne informowanie rodziców/opiekunów przez nauczyciela o postępach w rozwoju ich dziecka, oraz poprzez zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego
 2. Przedszkole opracowuje diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

§ 9

 1.  Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwóm nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje                 o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.
 3. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
 4. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor.

 

§ 10

 Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez:

 1. Realizację  zadań zapisanych w § 5 niniejszego statutu
 2. Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu  według zasad realizacji podstawy programowej
 3. Opracowanie tygodniowych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia różnorodne obszary  aktywności dziecka zarówno w odniesieniu do tygodnia jak                          i różnorodność zajęć w każdym dniu;
 4.  przestrzeganie liczebności grup;
 5. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 6. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 7. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 8. Kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku);
 9. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
 10. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 11. Ogrodzenie terenu przedszkola;
 12. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 13. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 14. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
 15. Wyposażenie wybranych pomieszczeń przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 16. Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,;
 17. Zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach                  i wycieczkach poza teren przedszkola;
 18. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

§ 11

W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

§ 12

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne                        i nieodpłatne.

§13

Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor.

§ 14

 Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

§ 15

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

 1. Diagnozowaniu środowiska dziecka;
 2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka                          i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
 4. Wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;
 5. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 6. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 7. Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 8. Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 16

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami                            i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

                                                                                              § 17

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli                          i specjalistów.

§ 18

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest  udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także                 w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. porad i konsultacji.

§ 19

 1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.
 2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 20

Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele, psycholog, pedagog lub logopeda w terminach ustalonych konsultacji lub po uprzednim umówieniu się.

 

§ 21

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone                           w placówce opieki zdrowotnej.
 3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

                              

Rozdział 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 22

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

§ 23

Każdy z wymienionych organów w § 26 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

 

§ 24

1. Dyrektor Przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także;
 2. jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
 6. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
 7. w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców                    i rodzicami;
 8. przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 9.  dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego                       na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;
 10. powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 11. organizuje zajęcia dodatkowe;
  1. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
  2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa               -Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.
  3. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.
  4. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
  5. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:
   1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
   2. organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 25

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,                w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
 4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy- Prawo oświatowe to:
 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,                po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,                  w celu doskonalenia pracy jednostki;
 1. Do kompetencji opiniodawczych należy:
  1. opiniowanie  organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli;
  2. opiniowanie wniosków Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. opiniowanie propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4. opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

 

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców .
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 26

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych            w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 27

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli  i innych pracowników przedszkola.

§ 28

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków  danego oddziału             
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. tryb wyborów do Rady Rodziców;
  3. zasady wydatkowania funduszy
 8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami obowiązujących aktów prawnych w tym  niniejszego statutu.
 9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 10. Dwóch przedstawicieli rady rodziców bierze udział  w pracach komisji konkursowej, powołanej przez organ prowadzący, wyłaniającej kandydata na dyrektora przedszkola

 

§ 29

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
 2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
 3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 4. opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych;
 5. opiniuje programy wychowania przedszkolnego;
 6. opiniuje projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu
 7. inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 30

 1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ                 w granicach swoich kompetencji.
 2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia dyrektora.
 3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola.
 4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 6. Uchwały organów przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu.
 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu.
 10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 33 niniejszego statutu.

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI PRZEDSZKOLA.

§ 31

Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów w jawnej wymianie poglądów. W pierwszej kolejności Strona „poszkodowana” winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów              – strony sporu;
  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

Rozdział 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 32

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się                        31 sierpnia roku następnego.
 2. W okresie wakacji Przedszkole jest zamknięte przez okres 1 miesiąca. Termin przerwy wakacyjnej ( lipiec lub sierpień) ustala  organ prowadzący na wniosek dyrektora                             w uzgodnieniu z radą rodziców.
 3. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (w formie pisemnego ogłoszenia)                 w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców.
 4. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 5. W wyjątkowych sytuacjach podczas przerwy wakacyjnej dziecko może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego .
 6. Decyzję o skierowaniu dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, po wcześniejszym rozpatrzeniu uzasadnionego wniosku rodziców, złożonego do dnia 15 czerwca danego roku. Ostateczną decyzję o przyjęciu  dziecka do przedszkola dyżurującego podejmuje jego dyrektor i jest uwarunkowane posiadaniem wolnych miejsc w tymże przedszkolu.

 

§ 33

Przedszkole jest 4 – oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo.

 

§ 34

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dzienne: od 6:30  do 17:00.

 

§ 35

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego dnia w godzinach  pracy przedszkola.

§ 36

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać   25

§ 37

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                             w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych.
 2. W wyniku procesu rekrutacji dziecko przyjęte zostaje do placówki, a nie do konkretnego oddziału przedszkolnego.
 3. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor                i podaje ją do wiadomości ogółu rodziców poprzez wywieszenie w przedszkolu                         w terminie do 31 sierpnia każdego roku listy dzieci przyjętych z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne.
 4. Przy dokonywaniu kwalifikacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się zasadę zapewnienia wychowankom możliwości kontynuacji edukacji przedszkolnej z tymi samymi dziećmi lub z częścią dzieci z oddziału z którymi uczęszczały one do przedszkola w poprzednim roku szkolnym.
 5. Z uwarunkowań wynikających z regulaminu rekrutacji dopuszcza się możliwość zakwalifikowania dziecka do innego oddziału przedszkolnego niż ten, w którym dziecko odbywało edukację przedszkolną w poprzednim roku szkolnym.
 6. W celu pełnego wykorzystania miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka w trakcie roku szkolnego do innego oddziału przedszkolnego, niż ten, do którego zostało ono zakwalifikowane w danym roku szkolnym.
 7. Decyzję o zakwalifikowaniu bądź przeniesieniu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola uwzględniając:
  • indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka,
  • opinię nauczycieli, w tym wyniki obserwacji i diagnoz pedagogicznych.
 1. Przed podjęciem decyzji dotyczących sytuacji wymienionych wyżej  dyrektor placówki informuje rodziców dziecka.
 2. Decyzja dyrektora o zakwalifikowaniu dziecka lub przeniesieniu do innego oddziału przedszkolnego jest ostateczna.

§ 38

 Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 9:00. W innej sytuacji rodzice  informują przedszkole telefonicznie lub osobiście  o późniejszej godzinie przybycia  w danym dniu  do godz. 9:00,  bądź  w terminie  wcześniejszym.

§ 39

W wyjątkowych sytuacjach rodzic może zabrać  dziecko w ciągu dnia na określony czas za pisemnym potwierdzeniem godziny wyjścia i ponownego przyprowadzenia dziecka    w celu zrealizowania np. badań medycznych, wizyty u lekarza, zajęć rehabilitacyjnych, badań                   w poradni psychologiczno – pedagogicznej, zajęć specjalistycznych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub sądów, skierowań lekarskich.

 

 

§ 40

Opuszczenie terenu  przedszkola winno nastąpić maksymalnie do godziny 17:00                                  i uzależnione jest od deklarowanych godzin pobytu, zawartych w DEKLARACJI RODZICA . Wyjątkowe sytuacje stanowią imprezy organizowane przez Przedszkole lub Radę Rodziców po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola

 

§ 41

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

4 sale do zajęć dla poszczególnych grup;

 1. gabinety terapii: logopedyczny;
 2. szatnię dla dzieci;
 3. pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze;
 4. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych;

                                                                             

§ 42

Godzina dydaktyczna w przedszkolu trwa 60 minut

 

§ 43

 1. Przedszkole na pisemne życzenie  rodziców  organizuje zajęcia  religii różnych wyznań.
 2. W przedszkolu organizuje się zajęcia religii dla grupy nie mniejszej niż 7 dzieci.
 3. W przypadku małej  liczby dzieci w oddziale, których rodzice złożyli pisemne życzenie             o organizację nauki religii, zajęcia religii można realizować w grupie międzyoddziałowej.
 4. W przypadku mniejszej niż połowa ilości dzieci z oddziału nieuczęszczających na zajęcia religii, mają one zapewnioną opiekę  w innym pomieszczeniu przez nauczyciela wychowania przedszkolnego lub specjalistę.
 5. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich oraz dwóch zajęć dla dzieci 5-6-cio letnich w tygodniu.

 

GRUPY MIĘDZYODDZIAŁOWE

§ 44

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo - dydaktyczno                              –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach
 3. 6:30 – 8:00 i 15:30 – 17:00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi  rano do godz. 8:00 i odbieranymi z przedszkola po godzinie 15:30.
 4. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6:30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przejmuje dzieci kolejno z poszczególnych grup od godziny 15:30 i sprawuje nad nimi opiekę do momentu zamknięcia przedszkola.
 5. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25
 6. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy), braków kadrowych lub w innych wyjątkowych  sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów              z zachowaniem liczebności w grupie  czyli nie więcej niż 25 dzieci.
 7. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się                         w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi

§ 45

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. 2 W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:  liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci, oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, dyrektor                              z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych.
 4. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są poprzez informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń                                  w  przedszkolu lub / i  na stronie internetowej  .

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

§ 46

 1. W godzinach 6:30 -  8:30:
  1. schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
  2. zabawy, zajęcia dydaktyczne o charakterze wprowadzającym w temat dnia ;
  3. zabawy logopedyczne w ramach MPPL
  4. zestawy zabaw, ćwiczeń  porannych, zabawy ruchowe ze śpiewem;
  5. przygotowanie do śniadania.
 2. W godzinach 8:30- 11:30:
  1. śniadanie;
  2. zajęcia inspirowane przez nauczyciela realizujące zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego, programy własne, projekty edukacyjne;
  3. zabawy ruchowe z prawidłami;
  4. spacery w celach dydaktycznych lub rekreacyjnych;
  5. zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
  6. przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
 3.  W godzinach 11:30 – 13:35
 1. I danie obiadowe (zupa) + dodatek;
 2. odpoczynek dla dzieci najmłodszych;
 3. zajęcia inspirowane przez nauczyciela o charakterze poszerzającym, utrwalającym treści programowe;
 4. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące;
 5. zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań;
 6. zajęcia dodatkowe;
 7. zajęcia  indywidualne lub w małych grupach dla dzieci mających trudności                            w określonych obszarach rozwoju
 8. zabawy swobodne
 9. przygotowanie do II dania obiadowego.
 1. W godzinach 13:45 – 17:00:
 1. II danie obiadowe;
 2. wyjście do ogrodu przedszkolnego , zabawy ruchowe ze śpiewem;
 3. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne;
 4. zabawy swobodne
 5. rozchodzenie się dzieci

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

§ 47

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wrocław oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka                             w przedszkolu.
 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę  w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 3. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wrocław, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 4. Świadczenia przedszkola w zakresie pobytu w przedszkolu dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne są nieodpłatne od września roku kalendarzowego w którym kończą 6 lat. Rodzice wnoszą opłatę pokrywającą jedynie koszty wyżywienia
 5. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar bezpłatnych świadczeń dziennie ustala się opłatę w wysokości 1 złoty za każdą zrealizowaną pełną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Ilość zrealizowanych pełnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu wylicza się sumując czas pobytu dziecka w poszczególnych dniach danego miesiąca
 7. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 47 ust. 6 rodziców  posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym       z zastrzeżeniem § 51 ust.9 na podstawie oświadczenia zawierającego dane niezbędne do ustalenia tego zwolnienia.
 8. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 9. W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza godziny, o których mowa w § 47 ust. 4 oraz koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków.
 10. W przedszkolu funkcjonuje stołówka w oparciu o zaakceptowane przez organ prowadzący zasady korzystania ze stołówki Przedszkola  Nr 48
 11. W przypadku, gdy deklarowany czas przebywania dziecka w przedszkolu nakłada się na godziny podawania posiłków ustalone w ramowym rozkładzie dnia, rodzic jest zobligowany do zadeklarowania korzystania przez dziecko z posiłków w czasie których przebywa ono   w  przedszkolu.
 12. Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została w wysokości 8 zł za dzień (100%).                            W przypadku korzystania przez dziecko z niepełnego wyżywienia koszty rozkładają się następująco:
 1. śniadanie: 25% (2 zł)
 2. zupa + dodatek: 35 % (2,80 zł)
 3. II danie: 40% (3,20 zł)
 1. Zastrzega się brak możliwości zmiany w trakcie miesiąca ilości i rodzaju spożywanych przez dziecko  posiłków, zadeklarowanych w DEKLARACJI.
 2. Opłata za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków  może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji kosztów produktów spożywczych ( wzrostu cen) i podana do publicznej informacji z 30 dniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, stronie internetowej po uprzednim zaakceptowaniu przez organ prowadzący
 3. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji dotyczących zmiany ilości posiłków z których będzie korzystało dziecko, wymaga wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. Uwzględnienie zmian będzie możliwe najwcześniej z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 4. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia  na rzecz przedszkola z tytułu świadczonych usług opłatę miesięczną składającą się z:
 1. kwoty pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu
 2. odpłatności  w wysokości 1 zł za każdą płatną, zrealizowaną pełną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu miesięcznym
 1. Łączna opłata miesięczna, do wniesienia której zobowiązany jest rodzic stanowi sumę miesięcznej opłaty za wyżywienie i ilości płatnych, pełnych zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w skali miesiąca.
 2. Łączną opłatę miesięczną rodzic zobowiązany jest wnieść na rachunek przedszkola do 15 dnia  miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu opłacie na rachunek bankowy podany w DEKLARACJI.
 3. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola Przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
 4. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w § 47 ust. 18, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.  Skreślenie z listy nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego.
 5. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic składa  pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 6. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności                 za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku.  Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.

§ 48

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi.
 2. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza                   o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu.
 3. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą      o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny                     (np. mleko, kakao, orzechy).
 4. W wyjątkowych sytuacjach na podstawie zaświadczenia lekarskiego (całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, intendent, nauczyciel grupy i rodzic oraz w miarę możliwości dietetyk,                         w ramach organizacyjnych przedszkola.
 5. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców produktów, gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem.
 6. W przedszkolu nie stosuje się innych diet niż te wynikające z alergii.
 7. Nie dopuszcza się również wynoszenia z przedszkola produktów, gotowych posiłków, potraw przygotowanych w przedszkolu w ramach jadłospisu, poza całymi owocami                          i deserami oryginalnie zapakowanymi (np. batonik, paczuszka ciasteczek itp.)

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-30