To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  STATUT (cz. II)
STATUT (cz. II)

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 49

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko  wicedyrektora.
 2. Do zakresu zadań wicedyrektora należy :
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli
  2. opracowanie na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego
  3. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich dyrektorowi;
  4. prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
  5. opracowanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;
  6. bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
  7. kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej
  8. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu
  9. nadzorowanie zadań nauczyciela stażysty i nauczyciela opiekującego się stażystą                   w zakresie awansu zawodowego
  10. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
  11. opracowywanie planu imprez przedszkolnych;
  12. przygotowanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za okres stażu dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli
  13. pełnienie dyżuru kierowniczego w ramach tzw. godzin kancelaryjnych zgodnie                      z obowiązującym grafikiem pracy
  14. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola;
  15. kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
  16. obsługa systemów informacji oświatowej
  17. opracowanie analizy wyników badań efektywności nauczania i wychowania
  18. zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności: kontrola i akceptacja dokumentów finansowo-księgowych;
  19. prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
  20. wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

 

§ 50

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§ 51

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci                   w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 2. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 4. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 5. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 6. indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 7. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym dziecko będzie podlegało obowiązkowi szkolnemu lub będzie mogło pójść do szkoły  na wniosek rodziców.
 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających                       z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu                    i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
 9. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie                 i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
 10. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 11. aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;
 12. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 13. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach rodziców;
 14. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
 15. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty                        z rodzicami dzieci;
 16. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 17. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 18. współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami                  w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i tygodniowych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 20. dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka;
 21. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 22. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
 23. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
 24. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 25. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 26. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;
 27. respektowanie praw dziecka;
 28. natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
 29. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 30. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
  1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
  2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny                              i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
  5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
  6. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne np. z logopedą,  psychologiem, pedagogiem lub innymi;
  7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności                   na niepowodzenia;
  8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi –akceptacji, życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
  9. okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
  10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
  11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
  12. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem                   w sprawach żywienia dzieci;
  13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
  14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
  15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; przekazywanie rzetelnych informacji o postępach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie różnych form pomocy;
  16. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu  nr 48, odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola itd..
   1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz
 3. udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 5. wspieranie nauczycieli,  i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 2. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 3. prowadzenie  dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI.

§ 52

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż.,                  a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 2. do ciągłej obecności przy dzieciach - nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków;
 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 7. nauczyciel ma obowiązek wejść do każdego pomieszczenia pierwszy w celu sprawdzenia czy warunki nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci
 8. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 9. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 10. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
 11. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 12. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
 13. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych                        u dziecka.

§ 53

 1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 2. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami;
 3. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 4. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 6. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                             o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na żądanie Dyrektora Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.
  1. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

§ 54

Zadania intendenta.

 1. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy: pobieranie zaliczek                      z banku na zakup artykułów żywnościowych i wydatków rzeczowych, rozlicznie się                    z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora;
 2. Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą:
  1. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych,
  2. prowadzenie kartotek materiałowych w formie elektronicznej,
  3. zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,
  4. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
  5. utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych;
   1. Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:
 1. poddawanie się okresowym badaniom profilaktycznym,
 2. przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów dotyczących bhp.                      i ppoż., oraz innych regulaminów i procedur obowiązujących na terenie przedszkola
 3.  udział w szkoleniach bhp i ppoż.,
 4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,
 5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne ( przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych);
 7. dbanie o estetykę, czystość i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 8. przestrzeganie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
 9. zakaz przetrzymywania, przenoszenia gorących produktów, płynów                                     w pomieszczeniach  do których mają dostęp dzieci 
 10. przestrzeganie przepisów bhp, p/poż. oraz innych regulaminów i procedur obowiązujących na terenie przedszkola
 11. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 12. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
 13. Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb jednostki zleconych przez dyrektora.
 1. Do zadań intendenta związanych z pobytem i żywieniem dzieci i żywieniem personelu należą:
  1. naliczanie odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu oraz za żywienie personelu
  2. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,
  3. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza                           i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego, o czasie umożliwiającym przygotowanie posiłków
  4. codzienne spisywanie stanu ilościowego dzieci w poszczególnych grupach do godz. 9:15
  5. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,
  6. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów                      i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
  7. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,
  8. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

 

§ 55

Zadania pracownika administracyjnego (referent/pomoc administracyjna):

 1. Prowadzenie sekretariatu: rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników;
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników
 3. Współpraca z dyrektorem w trakcie przyjmowania pracowników do pracy i zwalniania – przygotowanie odpowiednich dokumentów
 4. pisanie pism, udzielanie odpowiedzi na pisma przychodzące;
 5. wystawianie rachunków oraz czuwanie nad ich dostarczaniem najemcom;
 6. Tworzenie sprawozdań na potrzeby GUS, CUI i Departamentu Edukacji – współpraca w tym zakresie z pracownikami tych instytucji
 7. realizowanie zadań wynikających z rekrutacji do przedszkola;
 8. wystawianie zaświadczeń pracownikom;
 9. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS-u;
 10. prowadzenie archiwizacji przedszkola;
 11. współpraca z pracownikami CUI  i Departamentu Edukacji – systematyczne przekazywanie korespondencji;
 12. chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne ( przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych);
 13. dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 14. przestrzeganie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
 15. zakaz przetrzymywania, przenoszenia gorących produktów, płynów                                         w pomieszczeniach  do których mają dostęp dzieci 
 16. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 17. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
 18. Przestrzeganie Regulaminu pracy przepisów bhp, p/poż. oraz innych regulaminów                      i procedur obowiązujących na terenie przedszkola
 19. wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb jednostki zleconych przez dyrektora.

§ 56

 Zadania kucharki:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
 3. pobieranie wydanych z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
 6. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych;
 7. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 8. Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych  pobranych do utrzymania czystości .
 9. zakaz przetrzymywania, przenoszenia gorących produktów, płynów                                      w pomieszczeniach  do których mają dostęp dzieci 
 10. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
 11. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni
 12. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                  i ppoż.;
 13. udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 14. używanie odzieży ochronnej i roboczej
 15. współpraca z intendentem, pomocą kuchenną i pozostałym personelem  związana                    z organizacją pracy   w kuchni i przedszkolu.
 16. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 17. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
 18. wykonywanie innych poleceń dyrektora  związanych z organizacją pracy w kuchni                 i przedszkolu.

§ 57

Zadania pomocy kuchennej: 

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 5. codzienna mycie naczyń (wyparzanie) , sprzętu i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu kuchni;
 6. codzienne sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, innych pomieszczeń przynależnych do kuchni, szaf ze sprzętem kuchennym, ;
 7. utrzymanie w czystości podłóg, ścian, okien, opraw oświetleniowych
 8. wykonywanie poleceń kucharki wynikających z codziennego podziału prac;
 9. zastępowanie kucharki podczas jej nieobecności;
 10. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 11. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 12. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych   pobranych do utrzymania czystości .
 13. zakaz przetrzymywania, przenoszenia gorących produktów, płynów                                      w pomieszczeniach  do których mają dostęp dzieci 
 14. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
 15. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 16. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
 17. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                i ppoż.;
 18. udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 19. używanie odzieży ochronnej i roboczej
 20. współpraca z intendentem, kucharką i pozostałym personelem  związana z organizacją pracy   w kuchni i przedszkolu.
 21. wykonywanie innych poleceń dyrektora  związanych z organizacją pracy w kuchni                   i przedszkolu.

§ 58

Zadania pomocy nauczyciela:

 1. Opieka nad dziećmi:
 1. współpraca z nauczycielką w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie wszystkich zabaw i zajęć prowadzonych przez nauczycielkę oraz w trakcie całego dnia, dbanie o ich bezpieczeństwo
 2. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na dwór,
 3. opieka w czasie spacerów i wycieczek,
 4. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
 5. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 6. udział w dekorowaniu sali,
 7. mycie i przebieranie dzieci w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia,
 8. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
 9. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
 10. dbanie o estetykę sali, utrzymanie porządku szczególnie w zakresie  przechowywania zabawek
 11. czasowe przejęcie obowiązków woźnej w zakresie podawania posiłków oraz bieżącego utrzymania czystości w sali i łazience w sytuacji jej nieobecności
 1. Przestrzeganie BHP:
 1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
 2. wykonywanie prac w pomieszczeniach z użyciem sprzętu AGD, narzędzi (np. drabiny), urządzeń wyłącznie pod nieobecność dzieci
 3. zakaz przetrzymywania, przenoszenia gorących produktów, płynów                                      w pomieszczeniach  do których mają dostęp dzieci 
 4. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 5. mycie podłogi wyłącznie pod nieobecność dzieci
 6. czasowe zabezpieczenie powierzchni podłogi (do czasu wyschnięcia) sprzątanej na mokro, przed wchodzeniem  dzieci oraz innych osób poruszających się po przedszkolu
 7. zgłaszanie dyrektorowi uszkodzeń sprzętu.
 8. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 9. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
 10. zgłaszanie wypadków dzieci i innych osób
 11. używanie odzieży roboczej i ochronnej
 12. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                 i ppoż.;
 1. Gospodarka materiałowa:
 1. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
 2. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,
 3. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
  1. Organizacja posiłków (w sytuacji czasowego przejęcia obowiązków woźnej):
 4. zakładanie białego fartucha ochronnego i czepka podczas podawania posiłków,
 5. rozdawanie właściwych porcji dzieciom zgodnie z ilością porcji podanej  do kuchni,
 6. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),
 7. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków, ale nie gorących,

 

 

Pomoc nauczyciela nie  udziela rodzicom oraz innym osobom informacji na temat zachowania i rozwoju dzieci – jest to zadanie nauczycieli i specjalistów.

 

§ 59

Zadania woźnej:

 1. Sprzątanie:
 1. Codziennie
  • zamiatanie ścieranie na mokro podłogi, odkurzanie dywanu, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, mebli i zabawek,
  • sprzątanie sali i stolików po posiłkach i zajęciach,
  • mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
 2. 1 raz w tygodniu:
  • zmiana ręczników (pranie i prasowanie),
  • mycie drzwi, lamperii, parapetów, glazury,
 3. 1 raz na kwartał :
 • pranie firanek, odkurzanie rolet,
 • gruntowne mycie okien,
 • mycie sprzętów na sali rekreacyjnej
 1. Pomoc w opiece nad dziećmi:
 1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi
 2. wyjściem na dwór,
 3. opieka w czasie spacerów i wycieczek,
 4. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
 5. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 6. udział w dekorowaniu sali,
 7. mycie i przebieranie dzieci w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia,
 8. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
 1. Przestrzeganie BHP:
 1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
 2. wykonywanie prac w pomieszczeniach z użyciem sprzętu AGD, narzędzi                         (np. drabiny), urządzeń wyłącznie pod nieobecność dzieci
 3. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 4. mycie podłogi wyłącznie pod nieobecność dzieci
 5. czasowe zabezpieczenie powierzchni podłogi (do czasu wyschnięcia) sprzątanej na mokro, przed wchodzeniem  dzieci oraz innych osób poruszających się po przedszkolu
 6. zakaz przetrzymywania, przenoszenia gorących produktów, płynów                                    w pomieszczeniach  do których mają dostęp dzieci  
 7. zgłaszanie dyrektorowi uszkodzeń sprzętu.
 8. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 9. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
 10. Zgłaszanie wypadków przy pracy własnych, innych pracowników oraz dzieci.
 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                  i ppoż.;
 12. używanie odzieży roboczej i ochronnej
 1. Gospodarka materiałowa:
  1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,
  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,
  4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
  5. odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
 2. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
 3. Organizacja posiłków:
 1. zakładanie białego fartucha ochronnego podczas podawania posiłków,
 2. rozdawanie właściwych porcji dzieciom zgodnie z ilością porcji według ilości podanej do kuchni,
 3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),
 4. przestrzeganie obowiązku wydania ciepłych posiłków, ale nie gorących,
 5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu),
 6. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
  1. Woźna nie  udziela rodzicom oraz innym osobom informacji na temat zachowania                        i rozwoju dzieci – jest to zadanie nauczycieli i specjalistów.

 

§ 60

Zadania woźnej (dyżury popołudniowe 15:00 – 17:00 )

 1. Sprzątanie

Codziennie zamiatanie, mycie na mokro holu, szatni dziecięcych, łazienki na parterze, wiatrołapu  oraz  bieżące dbanie o higieniczne warunki w łazience na parterze.

2. Opieka nad dziećmi

 1. pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni.
 2. pomoc w innych czynnościach samoobsługowych.
 3. mycie i przebieranie dzieci w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia
 4. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających
 5. podczas dyżuru w szatni, interesowanie się tym czy osoba odbierająca dziecko to rodzic oraz w przypadku osoby wcześniej nie odbierającej dziecka poinformować                 o tym fakcie nauczycielkę.
 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp
 1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych  pobranych do utrzymania czystości
 2. czasowe zabezpieczenie powierzchni podłogi (do czasu wyschnięcia) sprzątanej na mokro, przed wchodzeniem  dzieci oraz innych osób poruszających się po przedszkolu
 3. zakaz przetrzymywania, przenoszenia gorących produktów, płynów                                     w pomieszczeniach  do których mają dostęp dzieci 
 4. zgłaszanie dyrektorowi przedszkola   wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
 5. zgłaszanie wypadków przy pracy własnych, innych pracowników oraz dzieci.
 6. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp , ppoż. oraz obowiązujących na terenie przedszkola procedur
 7. używanie odzieży roboczej i ochronnej
 8. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 9. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.
  1. Gospodarka  materiałowa
   1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, 
   2. sprzętów, materiałów, znajomość stanu posiadania
   3. umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym
   4. dbałość o posiadany sprzęt
   5. racjonalne wykorzystanie materiałów, środków czystości.
    1. Sprawy ogólne
   6. woźna nie  udziela rodzicom oraz innym osobom informacji na temat zachowania                    i rozwoju dzieci – jest to zadanie nauczycieli i specjalistów.
   7. dyżurowanie z nauczycielką do momentu odebrania ostatniego dziecka,
   8. zamykanie przedszkola wraz z nauczycielką
   9. dbałość o estetyczny wygląd
   10. wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia ,
   11. udział w organizowanych przez placówkę  szkoleniach
   12. udział w  obowiązkowych szkoleniach bhp.

 

§ 61

 1. Zadania konserwatora:
 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja urządzeń technicznych, wodno- kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych w ramach posiadanych uprawnień ;
 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
 4. naprawa zabawek
 5. wykonywanie prac konserwacyjnych,  remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
 6. codzienny, poranny obchód terenu przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem placu zabaw w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w trakcie ich pobytu w ogrodzie
 7. konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw
 8. dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia;
 9. utrzymywanie porządku i czystości terenu wokół budynku przedszkola oraz przynależnych terenów zielonych (koszenie trawnika, przycinanie żywopłotów                         i gałęzi, usuwanie liści, odśnieżanie, odchwaszczanie rabat kwiatowych; nasadzanie                    i dbanie o kwiaty w gazonach i innych pojemnikach znajdujących się na zewnątrz)
 10. odśnieżanie i sprzątanie liści, owoców z chodnika biegnącego wzdłuż terenu przynależnego do przedszkola
 11. udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 12. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów                     bhp i ppoż.;
 13. utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy
 14. odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem dzieci i osób postronnych produktów chemicznych, elektronarzędzi, narzędzi mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, przewodów znajdujących się pod napięciem  .
 15. zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie pracy, w czasie i miejscach w których możliwe jest pojawienie się dzieci
 16. wykonywanie wszelkich prac w pomieszczeniach pod nieobecność dzieci
 17. bezzwłoczne zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia dzieci, personelu przedszkola oraz innych osób przebywających na terenie placówki
 18. zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola;
 19. niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa
 20. używanie sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem
 21. korzystanie z przydzielonego ubrania roboczego, odzieży i sprzętu ochronnego
 22. wykonywanie innych poleceń dyrektora.

 

§ 62

1. Zadania pracownika służb BHP:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
 3. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 4. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz                                 w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 8. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
 9. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 10. współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 11. współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
 12. współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 13. inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.
  1. Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w jednostce firmie zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu uprawnienia.

 

Rozdział 6

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 63

1. W celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji do przedszkola, na dany rok szkolny, dyrektor jednostki powołuje Komisję Rekrutacyjną, dyrektor  może dokonywać zmian                     w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej określa szczegółowe cele i zadania Członków Komisji. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

 1. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
 2. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole  na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego. 

 

§ 64

Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku wolnego miejsca w placówce  w danej grupie wiekowej.

 

§ 65

 1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  7 lat. W przypadku odroczenia rozpoczęcia nauki                 w szkole,  do końca roku szkolnego w którym kończą 9 lat.
 2. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego do przedszkola mogą być przyjęte dzieci 2,5 - letnie

§ 66

Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego                 w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA.

§ 67

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,                           a w szczególności do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 3.  ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 4. poszanowania jego godności osobistej;
 5.  poszanowania własności;
 6.  opieki i ochrony;
 7.  partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 8.  akceptacji jego osoby;
 9. indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;
 10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 11. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;
 12. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 13. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 14. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
 15. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;
 16. indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;
 17. możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;
 18. zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.
  1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 2.  nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 5.  przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

NAGRODY I KARY

§ 68

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
 1. ustną pochwałą nauczyciela;
 2. pochwałą do rodziców;
 3. nagrodą rzeczową;
 4. listem gratulacyjnym;
 5. pochwałą dyrektora;
 6. odznaką honorową przedszkola.
  1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad                           w przedszkolu:
 1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
 2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
 3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy pod warunkiem znajdowania się dziecka w tym czasie pod nadzorem nauczyciela;
 4. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek.
  1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 

ZASADY SKREŚLANIA Z LISTY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA.

 

§ 69

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
 1. zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, powyżej 1 okresu płatności;
 2.  3 krotne spóźnianie się z odpłatnością za przedszkole ( po 15 dniu miesiąca);
 3. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka                           w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;
 4. powtarzającego się (3-krotnego w ciągu miesiąca) nie przestrzegania przez rodziców  rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania  i odbierania dziecka);
 5. nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia                  np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych;
 6. częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
 1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem                      w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
 2. rozmowy z dyrektorem;
 3. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
 4.  konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
  1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
  2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi                  pkt 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
  3. upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;
  4. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
  5. wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
  6. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, psychologa                     z rodzicami;
  7. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS, PPP…);
  8. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
  9. podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
  10. skreślenie dziecka z listy wychowanków.
  11. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  12. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
  13. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola.

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-30