To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  STATUT (cz. III)
STATUT (cz. III)

Rozdział 7

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW.

§ 70

 1. Rodzic ma prawo do:
  1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
  2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
  3.  uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  4.  wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
  5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
  6.  wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska                    i regionu;
  7. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
  8. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

8a) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola;

 1. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
 2. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
 3. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;
 4. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;
 5. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.
 1. Rodzic ma obowiązek:
  1. Podpisać DEKLARACJĘ w której:
 1. Podaje orientacyjny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków z których dziecko będzie korzystało
 2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji przez Przedszkole nr 48 we Wrocławiu oraz Centrum Usług informatycznych                      w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z pobytem dziecka                          w Przedszkolu nr 48 oraz obsługi finansowej.
 3. Oświadcza, że otrzymał Klauzulę informacyjną i zapoznał się z jej treścią.
 4. Zobowiązuje się do:
 • zapoznania się z treścią Statutu Przedszkola i przestrzegania jego postanowień,
 • współpracy z Przedszkolem, w szczególności, w zakresie spraw związanych                      z przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktycznego, którego uczestnikiem jest moje dziecko,
 • przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka,
 • niezwłocznego powiadamiania Przedszkola w przypadku choroby zakaźnej dziecka,
 • informowania Przedszkola o planowanych nieobecnościach dziecka,
 • wniesienia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni, po zakończeniu nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, spowodowanych sytuacją zdrowotną,
 • przyprowadzania dziecka do godziny 8:30  w przypadku, gdy dziecko korzysta             ze śniadania oraz w godz. od 8:50 – 9:00 w przypadku, gdy dziecko nie korzysta ze śniadań,
 • informowania Przedszkola najpóźniej do godz. 9:00 bieżącego dnia lub                         we wcześniejszym terminie  o planowaniu późniejszego przyprowadzenia dziecka
 • odbierania dziecka z Przedszkola przez jednego z Rodziców osobiście lub przez osobę pełnoletnią, wskazaną przez nich w pisemnym upoważnieniu,  wystawionym w obecności dyrektora lub nauczyciela Przedszkola
 • terminowego odbierania dziecka z Przedszkola, tj. około godziny zawartej                       w niniejszej deklaracji, nie później niż do godz. 17:00,
 • złożenia ewentualnego  wniosku z uzasadnieniem do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego do Dyrektora Przedszkola Nr 48, o konieczności skorzystania                ze świadczeń przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny (ostateczną decyzję                    w sprawie przyjęcia dziecka na czas  przerwy wakacyjnej podejmuje dyrektor przedszkola pełniącego dyżur w miarę posiadania wolnych miejsc).
 • wnoszenia opłaty miesięcznej do 15 dnia  następnego miesiąca, przelewem                     na rachunek   bankowy Przedszkola  podany niżej.
 1. DEKLARACJA zawiera następujące informacje:
 • Czas pobytu dziecka w Przedszkolu będzie rejestrowany elektronicznie lub                     w formie papierowej – potwierdzany podpisem rodzica (dokładna godzina przyjścia i odbioru dziecka) . W przypadku obecności dziecka w przedszkolu a nie zarejestrowania go w formie elektronicznej lub papierowej będzie naliczana obecność od godziny 6:30 do 17:00
 • W przypadku, gdy deklarowany czas przebywania dziecka w przedszkolu nakłada się na godziny podawania posiłków ustalone w Ramowym rozkładzie dnia, Rodzic jest zobligowany do zadeklarowania korzystania przez dziecko z posiłków                          w czasie których przebywa ono   w  przedszkolu.
 • Opłaty miesięczne należy wnosić przelewem na rachunek  bankowy                                                 nr 16 1020 5226 0000 6302 0417 2680.
 • W treści przelewu należy wpisać:  opłata za Przedszkole nr 48 / grupa  /  imię                  i nazwisko dziecka  / opłata za miesiąc …….…
 • Termin płatności oznacza  dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy .
 • Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty za usługi Przedszkola będzie przekazywana Rodzicom w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola pod odpowiednim kodem dziecka.
 • Łączna opłata miesięczna do wniesienia której zobowiązany jest Rodzic stanowi sumę opłaty za wyżywienie i ilości pełnych, zrealizowanych, płatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  w odniesieniu do zakończonego miesiąca.
 • W przypadku braku wpływu należności do  15 dnia następnego miesiąca na wskazany wyżej rachunek bankowy  będą naliczane ustawowe odsetki.
 1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
 2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 3. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
 4.  niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka                          w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;
 5. informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;
 6. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 7.  informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 8.  zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
 9.  znać i przestrzegać postanowienia statutowe;
 10. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania                           w przedszkolu jakichkolwiek leków;
 11. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 12.  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
 13.  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 14.  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 15.  bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania                  i telefonu kontaktowego;
 16.  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
 17.  informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 18. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
 19.  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
 20.  kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

§ 71

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni                 i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.
 2. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez osobę odprowadzającą dziecko przed furtką, wejściem do  przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi do sali , na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 3. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka.
 4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane,                           by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.
 5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich                  (np. badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego wyrażenia zgody przez rodziców.
 6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, preparatów ziołowych, suplementów diety itp.
 7. Dziecko nie może posiadać w przedszkolu i przyjmować  samodzielnie żadnych pastylek, tabletek do ssania, syropów.
 8. Nie wolno pozostawiać w szatni  do dyspozycji dziecka żadnych preparatów , środków chemicznych typu np. dezodorant, środek odstraszający komary, perfumy itp.
 9. Nauczycielka grupy ma obowiązek telefonicznego poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy.
 10. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody nauczyciela.
 11. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami, szpilkami.
 12. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego.
 13. Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.

 

ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

§ 72

 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
 3. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie               z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby upoważnionej, podpis upoważniającego oraz podpis osoby upoważnionej potwierdzający zgodę przetwarzanie jej danych osobowych.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
 5. W sytuacji odmowy okazania dokumentu przez osobę upoważnioną do odbioru, tym samym braku możliwości  identyfikacji, dziecko nie zostanie wydane.
 6. W wyjątkowej nagłej, jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do powierzenia odebrania dziecka przez osobę, która nie jest pisemnie upoważniona  do odbioru, rodzic/prawny opiekun zgłasza taką potrzebę telefonicznie podając dane osoby, która zgłosi się po odbiór dziecka. Nauczyciel ma obowiązek zadzwonić na numer telefonu  rodzica dostępny  w dokumentacji  przedszkola  i poprosić o potwierdzenie zgłoszenia odbioru dziecka przez wskazaną telefonicznie osobę.
 7. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego                              z rodziców musi być potwierdzone  prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 8. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego                  z jednostki przez upoważnioną przez nich osobę.
 9. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowująca się agresywnie  ).
 10. W przypadku  odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
 11. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00 nauczycielka zobowiązana jest do:
  1. nawiązania kontaktu  telefonicznego z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
  2. w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu  z rodzicami nauczyciel oczkuje  z dzieckiem przez 1 godzinę
  3. w następnej kolejności nawiązuje kontakt telefoniczny z dyrektorem przedszkola                    i ewentualnie   powiadamia policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami 
 12. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców , inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej, nieupoważnionej osoby.

 

 

WYPOSAŻENIE WYCHOWANKA.

§ 73

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane            w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.
 2. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych                             i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 3. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, pidżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę (na wypadek zmoczenia, zabrudzenia) . Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają spis materiałów i przyborów do zajęć, w które powinno być zaopatrzone dziecko.
 4. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek.
 5. Nauczyciele grup po wspólnym uzgodnieniu z rodzicami mogą ustalić tzw. Dzień Zabawki. Za zepsucie i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.

§ 74

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu                                   i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci                          i rodziców w następujących zakresach:
 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
  1. umożliwianie wypożyczania przez rodziców książek z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej pomagającej w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,
  2. prelekcje na zebraniach ogólnoprzedszkolnych, psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie np. stomatologii, odżywiania, logopedii
  3. rozmowy indywidualne, konsultacje
  4. zebrania grupowe i ogólne,
  5. festyny
  6. przedstawienia teatralne
  7. wspólne kolędowanie
 4. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
 1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
 2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
 3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach                      i trudnościach dziecka.
 4. praca z dzieckiem w domu np. kontynuacja ćwiczeń logopedycznych, przygotowanie prac plastycznych na konkursy, wystawy w ramach „Razem                   z mamą, razem z tatą”
  1. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
 1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
 2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
 3. obserwacji  stosowanych metod dydaktycznych, wychowawczych;
 4. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
 5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem

 

Rozdział 8

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 75

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz dzieci.

§ 76

 Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 77

 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 78

Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 79

Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2017 r.


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-30